โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

 ตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

  •  EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      -  บันทึกข้อความ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แสดงถึงวิธีการตรวจสอบขั้นตอนกลไกการกำกับติดตาม Download

      -  คำสั่ง/ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แสดงถึงวิธีการตรวจสอบขั้นตอนกลไกการกำกับติดตาม Download

      -  บันทึกข้อความ Download  / รายงานผลการดำเนินงานฯ Download

  • EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

      - คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้การบริการประชาชน  Download