โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)

ตัวชี้วัดที่ 8  การรับสินบน

  • EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

      - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบ   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  ประกาศแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ  Download

     - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน Download