โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

1.ดัชนีความโปร่งใส่ (Transparency Index)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ภาระกิจหลังของหน่วยงาน ..........................................
 • EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Dowloand
 • EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานกลไกหรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Dowloand

      - เผยแพร่และปิดประกาศ Dowloand

      - เผยแพร่แผน ปีงบประมาณ 2563 Dowloand

      - คำสั่ง ข้อสั่งการ Dowloand

      - กรอบ แนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Dowloand

 • EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

      - การจัดซื่้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป Dowloand

      - การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด Dowloand

 • EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

      - บันทึก รายงาน ขออนุญาตเผยแพร่ Dowloand

      - สรุปการจัดหาพัสดุ แต่ละเดือน สขร 1 Dowloand

      - การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  Download

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ภารกิจหลักตามที่หน่วยงานเลือก)

 • EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน Download เพิ่มเติม Download
 • EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักหน่วยงาน  Downloadเพิ่มเติม Download
 • EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  Download เพิ่มเติม Download

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

 • EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

      - รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามหนทางการเปิดเผลข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

      - ไตรมาส 1 Download

      - ไตรมาส 2 Download

      - ไตรมาส 3 Download

      - ไตรมาส 4 Download

 • EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 • โครงสร้างหน่วยงาน Download
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 Download
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Download
 • ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2560 Download
 • จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข Download
 • แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
 • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  Download