โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัตภูมิ Download
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download