โรงพยาบาลรัตภูมิ

องค์กรหลักด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie


ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

******************************************************************
*ไปยังใบแจ้งซ่อม*
Untitled 6

                                                                                                                      *สถานะการแจ้งซ่อม*

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ ข้อตกลงระดับการบริการด้านสารสนเทศ(Service Level Agreement : SLA)
วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

แนวทางปฏิบัติการขอใช้งานโปรแกรม HOSxP
◊ แนวทางปฏิบัติการขอใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล
◊ แนวทางปฏิบัตการขอใช้งานห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
◊ แนวทางปฏิบัติการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
◊ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
◊ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
◊ แนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติการสำรองข้อมูลและนำข้อมูลสำรองมาใช้
◊ แนวทางปฏิบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง HOSxP มีปัญหา

 

แบบฟอร์ม

©
©
©
©
©
©
©

©